Voorwaarden

De volgende voorwaarden zijn van toepassing


Artikel 1: Aangaan van de overeenkomst

1.1 De overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Werk-Maat, door middel van mondelinge of schriftelijke afspraken.

1.2 Mondelinge aanmelding voor een sessie geschiedt doordat de bevoegde persoon tijdens het intakegesprek of tijdens een sessie bevestigt dat hij door wil gaan met de sessies.

1.3 Na aanmelding krijgt de bevoegde maandelijks een factuur welke binnen 14 dagen moet worden voldaan.

1.4 Indien de bevoegde niet betaalt, behoudt Werk-Maat het recht om de sessies niet te vervolgen.


Artikel 2: In aanmerking komen voor de sessies

2.1 Werk-Maat bepaalt wanneer een cliënt in aanmerking komt voor de sessies. Dit kan worden bepaald bij het intakegesprek

2.2 Werk-Maat mag samenwerking met cliënt beëindigen als blijkt dat dit in belang van hond en/of cliënt is. Hierbij valt te denken aan te veel stress voor hond en/of cliënt, een hond die toch niet geschikt blijkt te zijn enz. Reeds betaalde afspraken zullen dan worden terugbetaald.

2.3 Werk-Maat op Poten mag samenwerking met cliënt beëindigen als cliënt of ouders cliënt de samenwerking belemmeren. Hieronder valt ook het omgaan met de hond op een manier waar Maatje op Poten niet achter staat. Hier zal uiteraard eerst over gecommuniceerd worden. Reeds betaalde afspraken zullen dan worden terugbetaald.         

2.4Cliënt/ouder cliënt verklaart hierbij gezondheidsproblemen van de hond te melden aan Maatje op Poten.

2.5 Cliënt/ouder cliënt verklaart hierbij mee te werken aan een positieve opvoeding van de hond, waarbij geen corrigerende middelen worden gebruikt.


Artikel 3 : Annulering van de lessen

3.1 Wanneer een sessie door Werk-Maat afgelast wordt, kan die sessie worden ingehaald.

3.2 Gereserveerde tijd voor een sessie welke niet tenminste 48 uur van tevoren is afgezegd, wordt in rekening gebracht.

3.3 Afzegging van de training of sessie moet telefonisch, of per email geschieden.

3.4 De tijden van de sessie zijn in overleg met de cliënt of de bevoegde.

3.5 Een sessies wordt van tevoren ingepland. Dit word mondeling bevestigd of door middel van een mail.

3.6 Bij te laat betalen na de verstreken termijn van 14 dagen, wordt er 15% van het totaalbedrag extra in rekening gebracht. Na elke twee weken komt er 3% bij.

3.7 Wanneer u wilt stoppen zullen de sessies die reeds gepland zijn in rekening worden gebracht.

3.8 Bij langdurige ziekte van de hond of cliënt kunnen in overleg nieuwe afspraken gemaakt worden.

3.9 Bij overlijden van de hond, worden de kosten voor de reeds geplande sessies niet in rekening gebracht.

3.10 Een sessie vervalt wanneer de cliënt niet binnen 10 minuten na de afgesproken begintijd op de afgesproken plek is.

3.11 Cliënt/ouder cliënt heeft ten alle tijde het recht om de samenwerking te beëindigen, reeds betaalde gelden worden dan niet gerestitueerd.


Artikel 4: Aansprakelijkheid

4.1 Werk-Maat is in geen geval aansprakelijk voor besmetting of mentale gebreken van de cliënt en zijn/haar hond of omgeving.

4.2 Werk-Maat kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eventueel uitblijven van resultaten.

4.3 is Werk-Maat verzekerd voor ongevallen tussen de cliënten en de hond.

4.4 De cliënt is WA-verzekerd.

4.5 Samenwerken met Maatje op Poten gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de cursist.


Privacybeleid

Werk-Maat vindt bescherming van gegevens van u of uw kind erg belangrijk.

We streven ernaar om het voor u duidelijk en inzichtelijk te maken wat er gebeurt met uw persoonsgegevens.

Dit betekent dat informatie die in het bezit is van Werk-Maat:door u rechtstreeks verstrekt is aan Werk-Maat, of via derden verstrekt is, mits u daar de verstrekker persoonlijk toestemming voor heeft gegeven;               

  • nooit door Werk-Maat naar derden verzonden zal worden; correspondentie verloopt via u.
  • opgeslagen wordt in een dossier wat door u altijd inzichtelijk is;
  • uw gegevens na het beëindigen van de samenwerking door Werk-Maat aan u retour worden gegeven.
  • De informatie die Werk-Maat van u verzamelt, wordt ten alle tijden alleen maar gebruikt om de dienst te kunnen verlenen waar u om vraagt.


Werk-Maat         Carla Hengst-Bisdom      Concerttlaan 26         8265RD Kampen     T. 06-16171313       K.v.K. 08182639        BTWnr: 168831740B02